Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

VẬT TƯ THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI
123456789123456789123456789123456
ẢNH 1


BÌNH LỌC ÁP LỰC
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH 2


BÌNH LỌC ÁP LỰC
Vật liệu: SS400, sơn epoxy
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


CỤM THIẾT BỊ LỌC TINH 2 CẤP
Lọc cặn - khử mầu, mùi
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


CỤM THIẾT BỊ LỌC TINH 3 CẤP
Lọc cặn - khử mầu, mùi - làm mềm
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THÁP LÀM THOÁNG CAO TẢI
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THIẾT BỊ LẮNG ĐỨNG
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH

CỤM THIẾT BỊ
XỬ LÝ NƯỚC GIẾNG KHOAN
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH

CỤM THIẾT BỊ
XỬ LÝ NƯỚC MẶT
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THIẾT BỊ LẮNG LAMELLA
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THIẾT BỊ LẮNG LAMELLA
Vật liệu: SS400, sơn epoxy
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THIẾT BỊ LỌC TỰ RỬA
Vật liệu: Inox 304
Công suất: 1-1000 m3/h
123456789123456789123456789123456
ẢNH


THIẾT BỊ LỌC TỰ RỬA
Vật liệu: SS400, sơn epoxy
Công suất: 1-1000 m3/h