Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG NGHỆ UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE REACTOR)

UASB là viết tắt của cụm từ “Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor” là một dạng xử lý nước thải theo phương pháp kỵ khí. 
CÔNG NGHỆ UASB

CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG NGHỆ UASB (UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE REACTOR)

Công nghệ UASB là công nghệ sử dụng vi sinh vật yếm khí để chuyển hóa chất ô nhiễm trong nước thải thành khí CH4. Vì vậy, các yếu tố chính ảnh hưởng tới công nghệ UASB chính là các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển vi sinh vật. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển vi sinh vật như sau:

  • Nhiệt độ: nhiệt độ là yếu tố điều tiết cường độ của quá trình. Nhiệt độ tối ưu cho quá trình này là 35 độ C. Như vậy quá trình có thể thực hiện ở điều kiện ấm (30- 35 độ C) hoặc nóng (50-55 độ C. Với điều kiện nhiệt độ dưới 10 độ C thì quá trình này không hoạt động được do đã ức chế vi sinh yếm khí.
  • Bùn và mức độ khuấy trộn: “Nguyên liệu” đưa vào quá trình cần có hàm lượng chất rắn bằng 7-9%. Sự khuấy trộn sẽ giúp phân bố đều dinh dưỡng và tạo điều kiện tiếp xúc tốt với các vi sinh vật và giải phóng khi sản phẩm ra khỏi hỗn hợp lỏng rắn
  • Tỷ số C/N (tỷ số Cacbon/nito hữu cơ): tỷ số C/N tối ưu cho công nghệ này là từ (25-30)/1
  • pH: Công nghệ này cần dải pH để vi khuẩn yếm khí có thể hoạt động tốt. pH tối ưu cho quá trình dao động trong phạm vi rất hẹp là từ 6,5-7,5. Do lượng vi khuẩn tạo ra bao giờ cũng bị giảm trước khi nhận thấy sự thay đổi của pH, Nếu pH giảm thì cần ngừng nạp nước thải vào vì khi tiếp tục tăng lượng nước thải trong quá trình thì hàm lượng axit tăng lên khiến pH giảm mạnh. Kết quả của quá trình đó là vi khuẩn yếm khí chết và giảm hiệu suất của quá trình xử lý.
  • Hàm lượng kim loại nặng và chất độc: Điều kiện của quá trình này là không chứa các hóa chất độc và kim loại nặng (kim loại nặng là những kim loại có khối lượng riêng lớn hơn 5g/cm3, các kim loại nặng thường chứa trong nước thải là Hg, Cr, Pb, Zn, Cu, Ni, CD, As….). Các chất độc và kim loại nặng gây chết các vi sinh vật, một số kim loại nặng ở nồng độ nhất định sẽ gây ức chế khả năng hoạt động của vi sinh vật.
  • Tải trọng hữu cơ: khi hàm lượng COD >50000 mg/l thì cần pha loãng hoặc tuần hoàn nước thải